TÜZÜK

TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ

TÜZÜK                                                  

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

 

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1 - Derneğin adı “TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ”dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin kısaltılmış adı TARGET’tir.

Derneğin Amacı 

Madde 2 - Tarım ve gıda sisteminin kapsadığı tüm faaliyetlerde ortaya çıkan etik konular ve sorunlar hakkında tüm toplum kesimlerinde etik farkındalık ve duyarlılık gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Dernek genel amaca uygun olarak aşağıdaki amaçları benimser:

 1. Tarım ve gıda etiği konularında üyelerini ve toplumu bilgilendirmek, aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak.
 2. Tarım ve gıda alanındaki kamu uygulamalarını ve politikaları etik açıdan incelemek; görüş ve öneriler geliştirme yoluyla ilgili kurumlara yardımcı olmak.
 3. Kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı tarım ve gıda etiği alanıyla ilgili kurullara ve karar süreçlerine katkıda bulunmak, bunları izlemek; ilkeler, normlar, yararlı modeller geliştirmek.
 4. Tarım ve gıda etiğinin her düzeyde örgün ve yaygın eğitim programları içinde yer alması ve gelişmesi için çalışmalar yapmak, ilkelerini saptamak; eğitimin bu ilkelere uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.
 5. Tarım ve gıda lisans eğitimleri içindeki etik eğitim ilkelerini saptamak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmeler yapmak.
 6. Uzmanlık sonrası tarım ve gıda alanıyla ilgili sürekli eğitim desteği sağlamak, eğitim programları oluşturmak ve uygulamak, ilkeleri belirlemek.
 7. Tarım ve gıda etiği alanında bilimsel çalışma yürüten uzman ve diğer kişilerin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için uzmanların örgütlenmesine, aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın gelişmesine katkıda bulunmak.
 8. Alanla ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmalara bilimsel ve ekonomik destek sağlamak.
 9. Yürürlükte olan yasal düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla tarım ve gıda etiği alanları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve platform oluşturmak.
 10. Tarım ve gıda etiğine uygunlukla ilgili sertifikasyon çalışmaları yapmak.
 11. Üyeler arası ve uluslararası haberleşmeyi sağlamak.

Tarım ve gıda etiği alanını ilgilendiren, uğraş onurunu yaralayıcı davranışlar ve sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamları uyarmak, gerekirse olayı topluma duyurmak, kamuoyu oluşturmak, yasal girişimlerde bulunmak.

Derneğin Çalışmaları

Madde 3 - Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. Talep halinde ilgili Bakanlıklar, diğer kamu kurumları, meslek kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.
 2. Alandaki etik ilkelerin belirlenmesi, eğitim standartlarının ortaya konması ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması ve benzeri konularda derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.
 3. Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, eğitim kursları ve yarışmalar düzenlemek, başka kurumlarca yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek, ayni ve nakdi yardım yapmak.
 4. Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.
 5. Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri her türlü yayın çalışmalarında bulunmak, dokümantasyon merkezi kurmak, alanla ilgili yayınları temin etmek; bu yayınları üyeler ile ücretli veya ücretsiz paylaşmak.
 6. Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, gerekirse maddi yardımda bulunmak.
 7. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, tüketici sandığı ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek; bu ve benzeri girişimlerde bulunabilmek ve derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için gelir temin etmeye dönük iktisadi işletme kurmak.
 8. Derneğin amaçlarına uygun her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak, araştırmalar ve çalışmalar yapmak.
 9. Alanla ilgili plan ve proje yapmak ve yaptırmak, bunlar için yarışma düzenlemek ve bunları uygulamak.
 10. Alanla ilgili yurtdışı akademik ve kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar, yayınlar yapmak, ortak aktiviteler düzenlemek, üye olmak, maddi ve manevi yardımda bulunmak.
 11. Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, personel çalıştırmak.
 12. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 13. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler açmak, temsilcilikler kurmak.
 14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 15. Federasyon kurmak veya kurulmuş federasyonlara katılmak.
 16. Lisans ve lisansüstü eğitim programlarındaki etik eğitimlerini değerlendirmek, önerilerde bulunmak, akreditasyon çalışmaları yapmak.
 17. Alanda etik standartlar geliştirmek; bu standartlara uygunluğu belgelendirmek ve sertifikalandırma yapmak.
 18. Dernek ayrıca taşınmaz mal edinebilir ve taşınmazlarını satabilir. Taşınmaza ait her türlü bağışı kabul edebilir.

Uluslararası Derneklere Üyelik ve İlişkiler

Madde 4 –

a) Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir, ayni ve nakdi yardım yapabilir.

b) Gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üye Olma Hakkı
Madde 5 - 
Derneğin 3 tür üyesi vardır:

a) Asıl Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler asıl üye olarak derneğe üye olabilirler. Yabancı uyrukluların Türkiye’de oturma hakkı sona erdiğinde dernek asıl üyeliği de sonlandırılır.

Dernek amacına uygun alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiler de asıl üye olabilirler.

Derneğe asıl üye olmak üzere başvuran, üyelik koşullarına uygun kişilerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Başvurusu kabul edilen kişi üye defterine kaydedilir. Onaylanmayanlara 30 (otuz) gün içinde bildirimde bulunulur.

b) Onursal Üye: Dernek Genel Kurulu derneğin amaçlarına veya dernek çalışmalarına, ya da genel olarak tarım ve gıda etiği alanına katkılarından ötürü medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişilere ve tüzel kişilere onursal üyelik statüsü verebilir.

c) Öğrenci Üye: Ön lisans ve lisans programlarında öğrenciliği devam eden kişilere “öğrenci üye” statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler, ancak seçimlerde oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Öğrencilik durumu sonlanan öğrenci üyelerin üyeliği sonlanır.  "

Dernek Üyeliğinden Çıkma ve Çıkarılmanın Koşul ve Biçimleri

Üyelikten Çıkma

Madde 6 - Hiç kimse üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle dernek üyeliğinden ayrılabilir. İstifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılan bir kişi yeniden başvurduğu takdirde Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üye kaydedilerek derneğe kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 7 - Üyelikten çıkarılma için:

 1. Yasalarla üyelik hakkının kaldırılması.
 2. Dernek tüzük hükümlerine uyulmaması, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunulması, derneğin maddi zarara uğramasına yol açılması, üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi.
 3. Dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayan, insanlık ve meslek onur ve saygınlığını zedeleyen hareketlerde bulunulması.
 4. Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davranılması.
 5. Üyelik aidatının üst üste iki yıl ödenmemiş olması.
 6. Genel Kurulca veya Yönetim Kurulunca verilen görevlerden sürekli kaçınılması.
 7. Dernek organlarınca alınan kararlara uyulmaması.

‘a’ ve ‘e’ bendindeki koşullar nedeniyle üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılan kişi kendisine yapılacak bildirimi takiben Genel Kurul’a itiraz edebilir. Genel Kurul’un kararı kesindir.

Diğer bentlerdeki koşullar nedeniyle üyelikten çıkarılma Onur Kurulu’nun yapacağı soruşturma sonucu verilen kararın ilk yapılan Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulda kabulü ile gerçekleşir.

Üyelik Hakları

Madde 8 -

 1. Her üyenin derneğin çalışmalarına katılma hakkı vardır.
 2. Her bir asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
 3. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üye kayıt defterinden silinir ve derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.
 4. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
 5. Onursal üyelerin dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile giriş ödentisi ve yıllık aidat ödeme yükümlülükleri yoktur.

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 9 -

 1. Üyeler, dernek düzenine uymak, derneğe ve ilkelerine bağlılık göstermek, derneğin amacına uygun davranmak ve özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 2. Kişiler asıl üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.
 3. Üyelik ödentisi kişinin asıl üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kez ödenir. Yazılı veya elektronik posta ile uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır.
 4. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 5. Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla veya elektronik posta ile yapılır. Üye görevlendirmeyi aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

Derneğin Organları
Madde 10 -
 Dernek aşağıdaki organları ile çalışmalarını yürütür. Bu zorunlu organlar görev, yetki ve sorumluluklarını başka bir organa devredemez.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Biçimi ve Toplantı Usulü

Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Madde 11 - Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belirlenen zamanda dernek merkezinin bulunduğu şehirde olağan,
 2. Olağan toplantının yapılmadığı yıllarda ise Yönetim Kurulunun belirleyeceği şehir, yer ve zamanda olağanüstü,
 3. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Ekim ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte, Ankara’da toplanır. Olağan Genel Kurullar seçimli olarak yapılır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu Genel Kurulu tüzüğe uygun toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Biçimi

Madde 12 - Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 13 - Genel Kurul, katılma hakkı bulunan asıl üyelerin salt çoğunluğunun, katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi;
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
 3. Yönetim ve Denetim Kurulunun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması;
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
 6. Derneğin federasyona katılması veya ondan ayrılması;
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya onlardan ayrılması;
 8. Derneğin feshedilmesi;
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen görevlerin yerine getirilmesi;
 10. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak iç yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması;
 11. Derneğin vakıf kurması;
 12. Onur Kurulu kararlarının görüşülmesi;
 13. Onursal üyelikler için karar vermek;
 14. Üyelik giriş ödentisi ve aidat miktarını belirlemek;
 15. Genel Kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür, yetkileri kullanır ve dernek çalışmaları ile ilgili olarak diğer organlara görev verir.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15 - Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, dernek organlarının üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16 - Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev tanımlaması ve bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye belirler. 

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üç üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı ikiye düşerse otuz gün içinde seçimli olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılırlar.

Madde 17 - Yönetim Kurulu yasa ve tüzük hükümleri çerçevesinde her türlü dernek çalışmaları yürütmekle görevli yetkili organdır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek;
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak;
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek;
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak;
 6. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak;
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak;
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak;
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, işlemleri yapmak;
 10. Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, çalışma grupları, komisyonlar kurmak;
 11. Mevzuatların kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak;
 12. Yasal süresinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak;
 13. Tüzüğe uygun çalışmalar için gerekli harcamaları yapmak;
 14. Tüzüğe uygun dernek gelirlerini toplamak;
 15. Saymanın üzerinde bulundurabileceği dernek parası miktarını belirlemek.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18 - Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 19 - Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde toplandığında Genel Kurula sunar.

Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 20 - Onur Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Onur kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Onur Kurulu ilk toplantıda bir başkan seçer.

Madde 21 - Yönetim Kurulunun istemi üzerine Üyelikten Çıkarılma başlıklı 8. maddede belirtilen durumlar söz konusu olduğunda üye hakkında soruşturma yürüterek karara bağlar. Uyarı, kınama ve üyelikten çıkarma cezalarını Yönetim Kuruluna önerir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 22 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarı her yıl yapılan olağan veya olağanüstü Genel Kurulda karara bağlanır.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans, kongre, eğitim programları, yayın gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Faiz gelirleri.
 8. Diğer gelirler.     

Derneğin İç Denetimi

Madde 23 - Dernekte genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri       

Madde 24 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 25 - Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.              

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 26 - Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 27 - Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurul, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.  Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 28 - Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Temmuz ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler için de bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel Merkez Genel Kurulu’na en son Şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu’na katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu’na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 29 - Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Tüzükle İlgili Değişiklikler

Madde 30 - Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Tüzük değişikliği ile ilgili yapılacak oylama şekli Genel Kurulca belirlenir.

Derneğin Sonlandırılması

Madde 31 - Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan asıl dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Konu ile ilgili oylamanın yapılış şekli Genel Kurulca belirlenir.

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Hüküm Eksikliği

Madde 32 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yürütme
Madde 33 - 
Bu Tüzüğü TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu yürütür.

Derneğin Kurucuları

Madde 34 - Aşağıda belirtilen dernek kurucuları aynı zamanda geçici Yönetim Kurulu’nu oluşturur.

1- Başkan

Prof. Dr. Cemal TALUĞ

Ziraat Mühendisi

2- Başkan Yardımcısı  

Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM

Tıp Doktoru

3- Sayman     

Rahime Petek ATAMAN     

Gıda Mühendisi

4- Sekreter  

Ayşe KURTOĞLU     

Biyolog

5- Üye     

Prof. Dr. Koray HAKTANIR

Ziraat Mühendisi

6- Üye   

Prof. Dr. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL      

Veteriner Hekim

7- Üye   

Şennur ÖZKAYA    

Gıda Mühendisi


Yürürlük

Madde 35 - Yürürlük maddesi ile birlikte 35 maddeden oluşan bu tüzük mülki idare tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.